RAI arviointivälineistö (HC) osana kotihoidon / palveluasumisen arjen arviointia

RAI järjestelmän avulla:

  • selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet
  • kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 (THL 2022)

Haasteena on, että RAI arviointi koetaan irrallisena arjen hoivasta ja työstä. Se on kuitenkin osa sitä. Miten voidaan tarkastella RAI HC (home care) / RAI LTCF (long term care facilities) arviointivälineiden kysymyksiä ja niiden ilmiötä arjen työssä. Tavoitteena on integroida RAI arviointi osaksi arjen toimintaa.

Tarkoituksena on saada kohdistaa omat opinnäytetyönsä sekä asumispalveluihin että kotihoitoon.

Tavoitteena tukea RAI:n käyttöä ja sen integrointia osaksi hoitotyön arkea alueella ja tuoda lisäarvoa  RAI:n osaamisen varmistamiseen.

Vapaita opinnäytetöitä: 1 kpl