DigiNepsy

Hankkeen päätavoitteena on työikäisten ja työikää lähestyvien neuropsykiatristen henkilöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen teknologian keinoin. Neuropsykiatristen häiriöiden piiriin voidaan laskea kuuluviksi psykiatriset häiriöt, joiden taustalla on keskeisesti neurobiologisia tekijöitä. Ryhmään kuuluvat autismikirjon häiriöt, kuten Aspergerin oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt ADD ja ADHD, nykimishäiriöt kuten Touretten oireyhtymä sekä monimuotoiset oppimiskyvyn ja kehityksen häiriöt.

Koska nepsy-henkilöiden keskeisimmät haasteet liittyvät mm. sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen, toiminnanohjauksen sujuvuuteen, erilaiseen tapaan hahmottaa asioita ja tilanteita (kontekstisokeus) sekä poikkeavaan aistireagointiin, he myös kuormittuvat arjessaan huomattavasti meitä muita herkemmin. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti aistikuormitukseen ja siitä palautumiseen sekä arjen strukturoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Hankkeen tavoitteet nousevat kentällä tehdyistä huomioista, joissa korostuvat nepsy-henkilöiden vaikeudet purkaa kertynyttä kuormitusta sosiaalisesti rakentavilla tavoilla. Keskeistä hankkeessa on kokeilemalla kehittämisen ideologian mukaisesti pilotoida olemassa olevia teknologioita sekä toisaalta tunnistaa nykyisistä välineistä sellaisia, joissa digitalisaatio voisi tuottaa lisäarvoa. Hankkeessa varataan resurssia näihin tarpeisiin vastaavien teknologiaratkaisujen prototyyppien kehittämiseen ja pilotointiin, sekä hyötyjen todentamiseen.

Keskeinen osatavoite on monialaisten palveluiden sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen integroimalla sosiaali- ja terveysalan, opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan sekä hyvinvointiteknologia-alan ammattilaisten osaamista. Hankkeessa keskitytään nepsy- henkilöiden parissa työskentelevien kouluttamiseen (tiedon levitys) ja näiden tahojen yhteistyön tiivistämiseen (julkinen sektori, 3. sektori, yksityiset toimijat). Samalla tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisempiä palvelukokonaisuuksia ja uusia palvelusisältöjä.

Erityishuomiota kiinnitetään uusien moniammatillisten toimintamallien kehittämiseen ja teknologiatyökalujen edellyttämään juurruttamistyöhön, joka usein on pullonkaulana uusien työkalujen käyttöönotossa. Välillisenä tavoitteena on työnantajien ja nepsy-henkilöiden läheisten ymmärryksen karttuminen. Välillisesti tavoitellaan myös nepsy-henkilöiden läheisten työ- ja toimintakyvyn parantumista.

Hankkeen tarve on noussut esiin sidosryhmätoimijoilta. Hankkeen sidosryhmiin lukeutuvat niin julkisen sektorin kuin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat (sote-palveluntuottajat ja työvoimapalvelut). Toimijat ovat tunnistaneet teknologialla olevan potentiaalia uusien työkalujen tuomiseksi alalle, mutta haasteena on teknologioiden kokeiluun, käyttöönottoon ja kehittämiseen tarvittavan resurssin puuttuminen. Tämän hankkeen on tarkoitus toimia puuttuvana resurssina, jotta teknologian potentiaali voitaisiin kohdentaa oikeassa muodossa oikeisiin toimenpiteisiin.

Jaa sivu