Tutkimusryhmät

HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmä

Porin yliopistokeskuksessa toimiva tutkimusryhmä tutkii monitieteisesti ajankohtaisia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskevia kysymyksiä. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla: hyvinvoinnin rakenteet, eletty ja koettu hyvinvointi sekä hyvinvointi käsitteenä.

Tutkimustoimintamme linkittyy läheisesti Tampereen yliopiston Porin yksikön /yhteiskuntatieteet kehittämishankkeisiin ja opetukseen. Toimimme myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmän sivut >>

Yhteystiedot: 

Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto
riikka.korkiamaki@tuni.fi

RoboAI Health

RoboAI Health – osakokonaisuuden toiminta on monitieteistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ratkaisuja teknologian tarjoamin keinoin.

Hyvinvointianalytiikassa tavoitteena on järjestelmiin kertyvää tietoa hyödyntämällä järkevöittää ja tehostaa terveydenhuoltoa asiakkaan näkökulmasta. Kaiken toiminnan keskiössä on ihminen, holistinen ymmärrys hyvinvoinnista sekä yhteiskehittäminen. Asiantuntijoidemme työssä keskeistä on sidosryhmien osallistaminen ja tekemisessä korostuvat:
• Käyttäjälähtöinen teknologiaratkaisujen (automaatio ja robotiikka, mobiili- ja peliteknologia, 3D-suunnittelu ja -tulostus, tekoäly, data-analytiikka) kehittäminen
• Palvelumuotoilu ja teknologian jalkauttaminen
• Terveysdatan toisiokäytön edistäminen ja tietoaltaan hyödyntäminen
• Vaikutusten seuranta (terveys & hyvinvointi, elämänlaatu, kustannukset) sekä käyttäjä- ja käytettävyystutkimus
• Toimialarajat ylittävä osaamisen- ja tiedonsiirto

RoboAI Health tarjoaa monialaisia testbed-palveluita ja monipuolisia testausympäristöjä yritysten tuotekehityksen tueksi. SAMK koordinoi Satakunnan alueella toimivaa Satakunta Testbed -verkostoa, joka edistää innovaatioiden syntymistä ja mahdollistaa entistä parempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille hyvinvointi- ja terveysteknologian testaus- ja tutkimuspalveluita.

Yhteystiedot:
Tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo, Satakunnan ammattikorkeakoulu
tiina.makitalo@samk.fi