Kuva on piirroskuva. Siinä on diagrammi.

Vaikuttavuus tehdään arjen työssä

30.5.2024

”Jokainen meistä tekee vaikuttavuuden tekoja, rakentaa organisaatiokulttuuria ja yhdessä määrittelemme hyväksyttävän tavan toimia”

– Harri Laihonen 14.5.24

 

Kestävän kasvun Satakunta 2- hanke ja osaamisen palvelut järjestivät 14.5.24 koulutusiltapäivän vaikuttavuudesta ja tietojohtamisesta Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstölle. Luennoitsijoiksi oli saatu professori Harri Laihonen, tutkija Samuel Salovaara ja tietojohtamisen asiantuntija Ulla Joopi.

Professori, KTM, FT Harri Laihonen (Itä-Suomen yliopisto) korosti sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuteen liittyvien erilaisten näkökulmien huomioimisesta silloin, kun puhutaan yhteiskunnallisella tasolla koko sosiaali- ja terveydenhuollon tai hyvinvointialueen järjestämien vaikuttavien palveluiden tuottamisesta. Datan tuottamisen ja arvioinnin lisäksi olisi tärkeää tulkita, mitä saatu tieto merkitsee meidän toiminnassamme, kun tavoitteenamme on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä. Yhteiset tavoitteet tulisi esittää ymmärrettävässä muodossa, jolloin niiden avulla voidaan arvioida toiminnan onnistumista.

Vaikuttavuuden johtamiseksi tehdään monia asioita. Tietojohtaminen on tapa katsoa organisaation toimintaa ja arvioida, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Tärkeää on yhdessä käydä jatkuvaa keskustelua ja arviointia datan pohjalta: miten sitä ja informaatiota tulkitaan, miten saatua tietoa pystytään hyödyntämään eli missä olemme onnistuneet ja missä olemme kehittyneet. Yhdessä pohtien tunnistamme ne kohdat, jossa toimintamme on vaikuttavaa ja sinne kohdistamme resursseja. Tärkeää on, miten saatua tietoa esitetään, millaista vuoropuhelua käydään ja miten henkilöstöä motivoidaan. Jokaisen velvollisuus on vaatia tietoa ja hyödyntää sitä, sillä jokainen tekee vaikuttavuuden tekoja ja osallistuu valinnoillaan organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Erilaiset näkökulmat ja osaaminen täydentävät toisiaan.

Tutkija, YTM Samuel Salovaaran (Lapin yliopisto) aiheena oli toimivat tietojärjestelmät ja laadukas tiedontuotanto tietojohtamisen näkökulmasta.  Hän nosti esiin tämänhetkisen sote-tutkimusten painopisteen terveydenhuoltoon, joissa sosiaalihuollon osuus on jäänyt usein otsikkotasolle.  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarkoituksena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen.

Myös Salovaara toi esiin, että on tärkeää suunnitella informaation jakaminen siten, että kaikilla toiminnan tasoilla on mahdollisuus sitä hyödyntää. Tietoa hyödynnetään asiakkaan, työntekijän ja johdon tasoilta tutkimukseen ja kansallisiin päätöksiin saakka.

Salovaaran tutkimuksen (2021) perusteella on varmistettava tiedon muodostumisen prosessit, ja niihin vaikuttavat tekijät organisaation eri tasoilla, varmistettava luotettavan datan kertyminen ja informaation tarkoituksenmukainen hyödyntämisen mm. kommunikaatiolla, ohjeilla ja tiedon palauttamisella käyttäjille. Tärkeää on myös varmistaa riittävä osaaminen tiedon tuotannossa ja jalostamisessa mm. järjestelmä- ja analytiikkaosaamisella, koulutuksilla sekä tiedon välittämisen ja jakamisen osaamisella.

Tietojohtamisen asiantuntija Ulla Joopi (Sata-alue) kertoi tietojohtamisesta sote-alalla sekä siihen liittyvistä käsitteistä ja esitteli hyvinvointialueen intranetissä, Satasessa, olevaa tietojohtamisen portaalia ja sen sisältöä. Teknisten taitojen rinnalle tarvitsemme pehmeämpiä ihmisjohtamisen taitoja sekä myös käsitteellistä analyysiä ja dialogia organisaatiossa. Tiedolla johtamisen kulttuuria ei voi erottaa organisaatiokulttuurista vaan se on organisaatiokulttuurin alakulttuuri ja ne eivät voi olla ristiriidassa.  Hyvinvointialuetta perustettaessa yhdistyi erilaiset kulttuurit ja vielä tälläkin hetkellä luomme suuntaviivoja tiedolla johtamisen tulevaisuuteen. Toimivassa tiedolla johtamisen -kulttuurissa organisaatiolla ja henkilöstöllä on yhteinen tahtotila, halu ja innokkuus saada tieto tukemaan päätöksentekoa, johtamista ja toimintaa entistä paremmin.

Henkilöstölle pitää viestiä tiedon keräämisen taustoista ja syistä, tiedon hyödyntämisen tavoista ja miten näillä edistetään yhteisten tavoitteisen saavuttamista. Jaetun tiedon avulla osallistetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen, oman työn tiedolla johtamiseen ja motivaatioon kerätä luotettavaa tietoa. Ymmärryksen luomiselle tulee antaa aikaa ja näin viestittää tiedolla johtamisen merkityksestä.

Jaa sivu