Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

03.10.2022 - 18.11.2022 Verkkokoulutus

Opetuksen ajoitus
03.10.2022 – 18.11.2022

Ilmoittautumisaika
04.08.2022 08.00 – 12.09.2022 23.55

Tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija
• tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita
• tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta-, arviointi- ja viestintäkäytäntöjä
• osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia
• osaa käyttää palvelumuotoilua
• tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja
• tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
Ydinsisältönä
• monituottajamallit, laatu ja valvonta
• projekti- ja hanketoiminnan rahoitus ja arviointi
• projekti- ja hankehakemusten laadinta
• viestintäsuunnitelman laadinta
• palvelumuotoilu
• yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
• sosiaalinen yrittäjyys

Opintosuorituksen kuvaus
Opintojakson aluksi opiskelijat muodostavat tiimit oppimistehtävän suorittamista varten. Ennen työskentelyn aloittamista tiimit laativat ja palauttavat tiimisopimuksen.
Toteutus tapahtuu Diaklessa. Opetus koostuu 1) Orientaatiosta; 2) Oppimistehtävän ohjauksista ja 3) Loppuseminaarista.

Opiskelijat laativat tiimeissä hanke- tai liiketoimintasuunnitelman viestintäsuunnitelmineen. Opiskelu perustuu opiskelijoiden ja opiskelijatiimien aktiiviseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.

Jaa sivu