Kulttuurin kokeminen Minä olen! -ryhmässä

Arvioidaan Minä olen! -hyvinvointia kulttuurin keinoin -ryhmään osallistuvien työttömien henkilöiden suhdetta kulttuuriin kokijana ja/tai tekijänä.

Millainen suhde osallistujalla oli kulttuuriin ennen ryhmään osallistumista, entä sen aikana ja jälkeen.

Mitä on itseilmaisu? Muuttuivatko osallistujan itseilmaisutaidot toiminnan aikana, miten ja mihin se on vaikuttanut. Miten toiminta vaikutti osallistujan itsetuntemukseen, omanarvontunteeseen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuden kokemiseen.

Vapaita opinnäytetöitä: 1 kpl