Käsi kädessä

Sosiaalialan ajankohtaiskatsaus: Asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa – rakentumisesta, edistämisestä ja valvonnasta

08.03.2024 - 08.03.2024 Teams

8.3.2024 Asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa – rakentumisesta, edistämisestä ja valvonnasta. Valvontakoordinaattori Sari Vihervuori, Satakunnan hyvinvointialue

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYzNDJlZDgtZWI5Ny00YzNhLTg0ODYtN2YyY2FlZmU4YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22e67c6aae-9c49-4ff5-8fd5-1024fc4c2f4b%22%7d

Jaa sivu